ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ (ИНЦИДЕНТ) – СВЪРЖЕТЕ СЕ ПЪРВО С ВАШИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР

Обърнете особено внимание на следното:

При ПТП на територията на страната.

- Събитието задължително се регистрира с обаждане на системата за спешни повиквания с единен европейски номер 112.

- В констативния протокол трябва да са отбелязани видимите щети по автомобила, както и липса на употреба от водача на алкохол или упойващи вещества, както и номерът му издаден от съответните компентентни служби или получен от системата за спешни повиквания с единен европейски номер 112 .

- Ако застрахователното събитие е причинено от трети лица - своевременно осигурете възможно най-пълна информация за причинителя/и собственика на автомобила, вкл. полица № по ГО.  

- Застрахователят трябва да извърши оглед на пострадалия автомобил във вида непосредствено след настъпване на инцидента - не предприемайте никакви действия по отстраняване на щетите преди огледа.

При ПТП настъпило в чужбина.
- Рискът е покрит по застрахователния Ви договор и се налага ремонт, но само за привеждане на автомобила в безопасно за пътуване състояние. Ремонтът може да бъде извършен в чужбина, но до определен лимит и само след изрично съгласуване със застрахователя.
При “Пожар”, “Кражба” или “Грабеж” на цялото МПС.
- Уведомете незабавно и писмено комптентните органи и Застрахователя в срок от 24 часа от събитието. За всички останали събития срокът е 3-дневен.

- Уведомете и ОТП Лизинг като собственик на вещта.

Малките щети (ожулвания, леко подбити детайли, и т.п.) декларирайте своевременно на Застрахователя.