Имуществено застраховане

Обект на застраховката са всички активи, които не подлежат на регистрация в КАТ/КТИ и касае всички типове машини и оборудване( сторително, електронно, медицинско, IT и др.)

Типове застраховки и покритие.

Застраховка Имущество

Обекти на застраховане са всички видове машини, сгради, съоръжения и др.

Покрити рискове:

- Пожар и природни бедствия и следствията от тях.

- Изтичане на вода от тръбопроводи и др.

- Кражба, чрез взлом.

- Грабеж.

Електронно оборудване 

Обекти на този тип застраховка са всички видове машини и оборудване снабдени с електроника.

Покрити рискове: 

Освен основните покрития по застраховка имущество покрива и щети в следствие на токов удар , небрежност , неправилна експлоатация от служител, материални дефекти, грешки в конструкцията и др.