Автокаско

Покрити рискове:

Застраховка „ Автокаско” покрива широк спектър от застрахователни рискове срещу пълна загуба или частична щета на МПС настъпили в следствие на :

- Пожар, имплозия , експлозия.

- Природни бедствия и следствията от тях.

- Пътнотранспортно произшествие.

- Злоумишлени действия на трети лица /вандализъм, взривяване и умишлен палеж/.

- Кражба и Грабеж на цялото МПС.

Обект на застраховката са всички видове МПС, ППС, прикачен инвентар и др. , подлежащи на регистрация в КАТ и КТИ. За строителната, селскостопанската и горската техника покритието не се ограничава до пътната мрежа , а е съобразено с обичайната им експлоатция , предвидена от производителя.

Застраховка Автокаско е едно от обезпеченията по Вашия Лизингов Договор и осигурява Вашето спокойствие, тъй като покрива действителната стойност на ПС за целия период на лизинговия договор.