Необходими документи за издаване на пълномощно за управление на МПС в Чужбина

  • - Копие на лична карта на лизингополучателя.
  • - Копие на свидетелство за правоуправление на МПС. 
  • - Заявление за издаване на Пълномощно /по образец на ОТП Лизинг/.
 

Заявление за издаване на Пълномощно за управление на МПС

______________________________________________
/юридически лица/

Заявление за издаване на Пълномощно за управление на МПС

_________________________________________________________________
Във връзка с постъпила информация от ИА „Автомобилна администрация“ Ви уведомяваме, че при пътуване с автомобил в Република Гърция и Унгария е възможно при извършване на крайпътни проверки да бъде изискани от водачите на превозните средства оригиналите на свидетелството за регистрация на автомобила част I и част II. Копие на свидетелството за регистрация не се смята за валидно. В случай на непредставяне на гореспоменатите документи, компетентният гръцки орган налага глоба и сваля регистрационните номера, като отнема свидетелството за регистрация на превозното средство. Страните Грация и Унгария изтъкват като основен мотив за това изискване разпоредбите на чл. 5 от Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 година относно документите за регистрация на превозни средства. Съгласно чл.5 от директивата „за целите на идентифицирането на превозно средство в пътния трафик държавите-членки могат да изискват водачът да носи при себе си част I от свидетелството за регистрация.“Мнението на Европейската Комисия е, че „това е от компетентността на държавата-членка, където е извършена крайпътната проверка да определи дали само оригинал на свидетелството за регистрация се счита за валиден документ или и копие от него също може да се приеме." Поради това обстоятелство, Българските власти промениха вида на Свидетелство за регистрация част II, като в него е вписана цялата информация съдържаща се в Свидетелство за регистрация част I.
ОТП Лизинг ЕООД ще пререгистрира свидетелство за регистрация на лизинговите автомобили на Лизингополучателите, с цел безпроблемното пътуване в Република Гърция и Унгария, след изрично заявено от тях писмено
искане.За да заявите пререгистриране на автомобила е необходимо да попълните и изпратите молба, като може да ползвате и образеца по-долу. Молбата трябва да се предостави в оригинал в офис на ОТП Лизинг или да се изпрати сканирано копие на email contact@otpleasing.bg.

 

 

Молба за пререгистриране на свидетелство за регистрация част I и II

_________________________________________________________________