Необходими документи за нотариално прехвърляне на собственост

За изготвяне на договора по прехвърляне на собствеността е необходимо да ни предоставите копия на следните документи:
- Удостоверение за застрахователна стойност – може да се извади от всяка застрахователна компания или лицензиран брокер срещу представяне на копие на големия талон на МПС (в случай, че не разполагате с такъв – ще Ви го изпратим).
- Копие от лична карта (в случай, че предоставената при сключване на договора за лизинг вече не е валидна).
- Ако договорът ще се подписва от пълномощник - Нотариално заверено пълномощно на лицето, което ще Ви представлява. Пълномощното следва да дава право на лицето да подписва договори за покупка на активи.
Горепосочените следва да се представят в оригинал пред нотариуса при подписване на Договора за покупко-продажба.
За прехвърлянето на собствеността се дължат от купувача:
- Нотариална такса – платима на нотариуса.
- Местен данък за придобиване на имущество (съгл. чл.44-50 от ЗМДТ) – платим към Общината по адрес на регистрация на купувача. Данъкът се заплаща при нотариус, или преди извършване на сделката, като при прехвърлянето се представя съответния платежен документ (платежно нареждане/вносна бележка/квитанция). 
 
/физически лица/ 

Искане за придобиване на собственост

______________________________________________
/юридически лица/

Искане за придобиване на собственост

_________________________________________________________________

Моля изпращайте попълнените документи към: contact@otpleasing.bg.