ПРОМЯНА НА КОНТАКТИ

 

Промених контактите си за кореспонденция - какви стъпки трябва да предприема по отношение на Договора си за лизинг?

 

Контактите за кореспонденция между Вас и ОТП Лизинг ЕООД са посочени в Договора за лизинг и при необходимост могат да се променят с писмено уведомление към другата страна.

В тази връзка, ако желаете да промените/ добавите телефонене номер, електронен адрес или физически адрес за писмена кореспонденция е необходимо да попълните и изпратите в оригинал до наш офис Заявление за промяна на контакти (използвайте приложената бланка по-долу).

 

Моля да имате предвид, че фактури по една клиентска партида могат да се изпращат на до две регистрации в еФактура - в тази връзка, ако имате повече от 2 електронни адреса, моля да посочите кои от тях да бъдат използвани за разпространение на фактури.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА/ ДОБАВЯНЕ НА КОНТАКТИ ПО ДОГОВОРА ЗА ЛИЗИНГ

 

_____________________________________________________________________

КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ

 

Имам нужда от копие на документ - как мога да го получа?

 

За да получите копие на Договора си за лизинг, приемо-предавателния протокол или друг документ е необходимо да попълните Заявление за получаване на копие на документ и да ни го изпратите на contact@otpleasing.bg. Ние ще подготвим копието и ще Ви го предоставим по посочения от Вас начин.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОПИЕ НА ДОКУМЕНТ

 

_____________________________________________________________________ 

X

РЕФЕРЕНЦИИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ

 

Имам нужда от Удостоверение за статуса и задълженията си към ОТП Лизинг ЕООД - как да получа такава?

 

За да получите Удостоверение за задължения по Договора/ите си за лизинг е необходимо да попълните Заявление за издаване на Удостоверение за задължения и да ни го изпратите на contact@otpleasing.bg. Ние ще подготвим Удостоверение и ще Ви го предоставим по посочения от Вас начин.

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Бизнеса ми е в транспортния сектор и имам нужда от Справка за лизингови превозни средства във връзка с Регистър на МПС към лицензa за международeн превоз на товари в общността към ИА "Автомобилна администрация" - как да получа такава?

 

За да получите Справка за лизингови превозни средства по Договора/ите си за лизинг е необходимо да попълните Заявление за издаване на Справка за превозни средства и да ни го изпратите на contact@otpleasing.bg. Ние ще подготвим Справката и ще Ви я предоставим по посочения от Вас начин.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СПРАВКА ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

_____________________________________________________________________

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

 

Преведох месечната си вноска два пъти - какво следва да предприема?

Имам натрупана сума по клиентската си партида - какво се случва с нея?

Застрахователно обезщетение е било изплатено на Вас - какво следва?

 

При настъпване на някое от обстоятелствата по-горе или в друга ситуация е възможно по клиентската Ви партида да има натрупана сума по сметката на ОТП Лизинг ЕООД.

- Ако към дадения момент имате други падежирали и изискуеми задължения към ОТП Лизинг сумата следва да бъде използвана за тяхното погасяване.

- Ако обаче към дадения момент нямате падежирали и изискуеми задължения към ОТП Лизинг ЕООД сумата може:

     - да бъде използвана за погасяване на следващата Ви месечна вноска, което следва да заявите изрично - достатъчно е да ни се обадите или да ни информирате за желанието си на и-мейл contact@otpleasing.bg

     - да Ви бъде върната като за целта е необходимо да попълните Заявление за възстановяване на надплатена сума и да ни го изпратите на contact@otpleasing.bg. Ние ще наредим надвнесената сума по посочената от Вас банкова сметка.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАДПЛАТЕНА СУМА

 

_____________________________________________________________________

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЗИНГ

 

Желая да прехвърля правата и задълженията си по Договора за лизинг на друго лице - какво следва да предприемем?

 

Условията на лизинга са уговорени между страните в Договора за лизинг. Не можете да прехвърлите правата и задълженията си без предварителното съгласие на Лизингодателя ОТП Лизинг ЕООД. В тази връзка, за да дадем становището си по Вашето желание е необходимо:

- Вие като Лизингополучател трябва да попълните и да ни изпратите Заявление за прехвърляне на права и задължения по Договор за лизинг (използвайте образеца по-долу).

- Кандидатът за встъпване в лизинг трябва да попълни и да ни изпрати Искане за лизинг, както и всички цитирани в него документи (използвайте образеца по-долу)

- Пълния комплект от документи, включително Заявлението за прехвърляне на права и задължения по Договор за лизинг, Искането за лизинг и документите за кандидатстване от Искането за лизинг следва да ни бъдат предоставени в наш офис или на имейл Contact@otpleasing.bg

- След като получим всички документите ще стартираме процедура по разглеждане/ одобрение на искането Ви; възможно е да изискаме допълнителни документи и/или промени по структурата на лизинга

- При положително становище ще подготвим съответните документи и ще се свържем с Вас за организиране на подписването

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ

 

ИСКАНЕ ЗА ЛИЗИНГ ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

 

ИСКАНЕ ЗА ЛИЗИНГ ОТ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

 

_____________________________________________________________________

X

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

 

Предстои ми технически преглед на МПС по Договора за лизинг - какво ми е необходимо?

 

За преминаването на годишен технически преглед на МПС Ви е необходимо копие на Свидетелствата за регистрация - Част І (големия талон), както и на документа за платен пътен данък. Тези документи би следвало да сте получавали от ОТП Лизинг и да разполагате с тях.

Разбира се при необходимост можем да Ви ги предоставим отново. Достатъчно е да ни се обадите или да ни информирате за желанието си на и-мейл contact@otpleasing.bg.

 

_____________________________________________________________________