Важно

27.09.2012г.
В изпълнение на задължението си по т. 19.6 от цитираните Общи условия, Ви информираме, че измененията и допълненията влизат в сила на 27.09.2012г., а срокът, в който може да заявите, че ги отхвърляте по реда на същата точка е до 10.10.2012г.
 

18.09.2012

За да покажем отговорната си позиция към нашите клиенти, с настоящото бихме искали да Ви напомним за измененията в Кодекса за застраховането (КЗ), публикувани в ДВ. бр.51 от 5 Юли 2011г. (чл. 186а, 315а и 317б).
С тези изменения беше наложена забрана за поставянето на знаци, белези или други индикации като предварително условие за сключването и/или влизането в сила на застрахователeн договор за доброволна застраховка (Каско). За неспазване на тези разпоредби са предвидени санкции към застрахователите и застрахованите/собствениците и ползвателите на МПС. Гратисният период поставен от законодателя изтича на 05.10.2012 г.
Предвид изложеното Ви напомняме, че най-късно до посочената дата, от страничните стъкла на ползваните от Вас автомобили , трябва да бъдат премахнати стикерите , указващи, че МПС-то е пасивно маркирано и застраховано, съгласно изискванията на застрахователните компании до приемане на измененията в Кодекса за застраховането (КЗ).
Бихме искали да Ви обърнем внимание, че Закона не изисква премахване на микро гравирането тъй като премахването му може да доведе до увреждане на автомобила! Информираме ви, че при търкане на микро гравировката има опасност да се надраскат стъклата около нея.
Уважаеми лизингополучатели, имайте предвид, че глобата за водач, за който се установи, че след 05.10.2012 г. не е премахнал стикерите свързани със застраховка Каско от стъклата на автомобила, е в размер на 50 лева.
Обръщаме Ви внимание, че единствено позволени от закона са стикерите за Годишен технически преглед, стикера за наличие на задължителна застраховка "Гражданска отговорност", както и стикера за платена винетна такса и са задължителни според нормативната уредба, която урежда съответната материя.
Надяваме се настоящото да Ви бъде от полза и да Ви спести санкции и ненужни разходи!
Оставаме на разположение за въпроси и коментари по темата.
 

01.07.2010

„ОТП Лизинг” ЕООД , като Ваш доверен партньор , Ви обръща внимание на следните важни изисквания по застраховки на МПС – с цел да се избегнат недоразумения със застрахователите и последващи проблеми.
През времетраенето на застрахователния договор:
Не предприемайте действия, които биха довели до увеличаването на рисковете за застрахованото МПС, и поддържайте изправни системите за обезопасяване на автомобила. 
Не оставяйте при напускане на МПС ключове, свидетелството за регистрация на МПС, дистанционни за алармата и имобилайзера, застрахователни полици, панела на радиокасетофона - вътре или вън от МПС без контрол – неспазването на това изискване води до отказ за изплащане на претенцията;
Застрахователят трябва да е запознат с всички промени по рисковите обстоятелства около автомобила: напр. промяна в регистрационен талон, загуба на ключ и др., както и по използването му.
Информирайте нас или застрахователния Ви брокер за всички подобни промени, както и за всички промени в оборудването - ние ще организираме действия изисквани от договора за застраховка .
ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ (ИНЦИДЕНТ) – СВЪРЖЕТЕ СЕ ПЪРВО С ВАШИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР.
Обърнете особено внимание на следното:
Инцидентът да бъде регистриран незабавно чрез компетентни органи: КАТ, полиция, противопожарна охрана и други - в зависимост от характера му - и да се изискат констативни документи.
ВАЖНО: И ПТП с участието само на застрахования автомобил задължително се регистрира в КАТ.
В констативния протокол трябва да са отбелязани видимите щети по автомобила, както и липса на употреба от водача на алкохол или упойващи вещества.
При кражба или грабеж, кражба на аудиотехника от МПС, злоумишлени действия (чупене стъкла, изкъртване външни детайли и др.- регистрирайте събитието в Полицията и изискайте служебна бележка от РПУ.
Ако застрахователното събитие е причинено от трети лица - своевременно осигурете възможно най-пълна информация за причинителя/и собственика на автомобила, вкл. полица № по ГО. 
Ако инцидентът е по ваша вина - не поемайте ангажименти за обезщетяване на нанесените вреди. 
всякакви договорки за обезщетяване не важат за Застрахователя, ако не са били одобрени от него.
Ако са пострадали пътуващи лица в МПС - събитие покрито по Злополука на местата в МПС, след оказване на първа медицинска помощ, осигурете епикризата, болничен лист и съответни разходни документи.
Ако имате възможност и разполагате със съответните технически средства (фотоапарат, камера или мобилен телефон с камера) опитайте се да направите снимков материал на увредените МПС и на местопроизшествието, с оглед защита на Вашите и на застрахователя интереси от бъдещи неоснователни искове.
Застрахователят трябва да извърши оглед на пострадалия автомобил във вида непосредствено след настъпване на инцидента - не предприемайте никакви действия по отстраняване на щетите преди огледа.
Ако събитието е настъпило в чужбина, рискът е покрит по застрахователния Ви договор и се налага ремонт, но само за привеждане на автомобила в безопасно за пътуване състояние. Ремонтът може да бъде извършен в чужбина, но до определен лимит и само следизрично съгласуване със застрахователя.
При “Пожар”, “Кражба” или “Грабеж” на цялото МПС – уведомете незабавно и писмено Застрахователя в срок от 24 часа от събитието. За всички останали събития срокът е 3-дневен.
Малките щети (ожулвания, леко подбити детайли, и т.п.) декларирайте своевременно на Застрахователя.
Направете копия на всички документи, които е необходимо да предоставите в оригинал на застрахователя, при предявяване на претенция за изплащане на обезщетение. При представяне на допълнително поискани документи, изисквайте поставяне на входящ номер.
Тази информация е най-обща и само за справка. Определяща за покрити рискове, срокове и процедури е застрахователната Ви полица.
„ОТП Лизинг” ЕООД