Референтни лихвени проценти

Базовите (референтни) лихвени проценти, които „ОТП Лизинг” ЕООД използва при изчисляването на Лихвата по лизинга за потребители, се определят според интервала от време през който се отчитат промените в приложимия Лихвен процент.
Референтният лихвен процент е обозначен в съдържанието на договора с термина Междубанков лихвен процент (МЛП) и се определя, както следва:
При 3-месечен период на актуализация – референтният лихвен процент е равен на последния определен през изтеклото тримесечие 3-месечен ЕURIBOR, съответно към 31 март, 30 юни, 30 септември или 31 декември.
При 6-месечен период на актуализация – референтният лихвен процент е равен на последния определен през изтеклото шестмесечие 6-месечен ЕURIBOR, съответно към 30 юни или 31 декември.
Когато в договора е уговорено да се прилага Индексиран лихвен процент, Лихвата по лизинга се променя при всяка, отчетена към датата на актуализацията, промяна на референтния лихвен процент.
Когато в договора е уговорено да се прилага Променлив лихвен процент, Лихвата по лизинга се променя само, ако при актуализацията на референтния лихвен процент, последният надвишава посочения в индивидуалния договор Лимит на промяна*. В тези случаи, новата стойност на референтния лихвен процент (след излизането му извън Лимита на промяна) служи като база за сравнение на последващите промени в референтния лихвен процент, обозначена е в съдържанието на договора с термина Определящ лихвен процент (ОЛП) и се определя, както следва:
При 3-месечен период на актуализация – ОЛП е равен на последния 3-месечен ЕURIBOR определен през тримесечието, в което е отчетена промяна превишаваща уговорения Лимит на промяна, спрямо предходния размер на ОЛП, съответно към 31 март, 30 юни, 30 септември или 31 декември.
При 6-месечен период на актуализация – ОЛП е равен на последния 6-месечен ЕURIBOR определен през шестмесечието, в което е отчетена промяна превишаваща уговорения Лимит на промяна, спрямо предходния размер на ОЛП, съответно към 30 юни или 31 декември.
*Лимитът на промяна се уговаря за всеки конкретен договор и изрично се посочва в него.
Във всички случаи, 3-месечният ЕURIBOR и 6-месечният ЕURIBOR се определят съгласно http://www.euribor.org/ и промените в тях се отчитат с точност до 4-ти (четвърти) знак след десетичната запетая.
Считано от 28.01.2013 г., при сключването на договора, до първата актуализация на приложимия Лихвен процент, размерът на референтния лихвен процент 3-месечен ЕURIBOR, респективно 6-месечен ЕURIBOR се равнява на последния определен за приложимия референтен лихвен процент размер през изтеклия преди сключване на договора, календарен месец, съгласно  http://www.euribor.org/, отчетен с точност до 4-ти (четвърти) знак след десетичната запетая, както следва: https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html
Актуалните референтни лихвени проценти по вече сключени договори се определят, както следва:
 Валиден от 3-месечен EURIBOR 
31.03.2019 -0.311
 Валиден от 6-месечен EURIBOR 
31.12.2018 -0.237
Всички термини, изписани по-горе с главни букви, имат значението, което им е дадено в Общите условия към договора за лизинг.
Архив
Валиден от: 3-месечен EURIBOR

6-месечен EURIBOR

31.03.2019 -0.311

n.a.

31.12.2018 -0.309

-0.237

30.09.2018 -0.318

n.a.

30.06.2018 -0.321

-0.270

31.03.2018 -0.328

n.a.

31.12.2017 -0.329

-0.271

30.09.2017 -0.329 n.a.
30.06.2017 -0.331 -0.271
31.03.2017 -0.329 n.a.
31.12.2016 -0.319 -0.221
30.09.2016 -0.301 n.a.
30.06.2016 -0.286 -0.179
31.03.2016 -0.244 n.a.
31.12.2015 -0.1310 -0.0400
30.09.2015 -0.0400 n.a.
30.6.2015 -0.0140 0.0500
31.3.2015 0.0190 n.a
31.12.2014  0.0780  0.1710
30.09.2014  0.0830  0.1830
 30.06.2014 0.2070 0.3030
 31.03.2014 0.3130 n.a.
 31.12.2013 0.2870 0.3890
 30.09.2013 0.2250 n.a.
 30.06.2013 0.2180 0.3350
 31.03.2013 0.2110 n.a.
 31.12.2012 0.1870 0.3200
 30.09.2012 0.2200 n.a.
 30.06.2012 0.6530 0.9300
 31.03.2012 0.7770 n.a.
 31.12.2011 1.3560 1.6170
 30.09.2011 1.5540 n.a.
 30.06.2011 1.5470 1.7880 
 31.03.2011 1.2390 n.a. 
 31.12.2010 1.0060 1.2270 
 30.09.2010 0.8920 n.a.
 30.06.2010 0.7670 1.0410